تعیین سطح زبان انگلیسی در آموزشگاه پویا به هردو روش online و onsite انجام می‌گردد. این آزمون اولین گام شرکت در کلاس‌های ما می‌باشد. با شرکت در این آزمون، سطح زبانی شما توسط کارشناسان آموزشی ما به طور دقیق بررسی می‌شود تا در وقت و هزینه شما صرفه جویی شود و در ترم مناسب قرار بگیرید.

آزمون تعیین سطح در آموزشگاه پویا هم به صورت کتبی و هم شفاهی برگزار می‌گردد تا مطابق با  سیستم ارزیابی «چهارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها»Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)، سطح شما به طور دقیق بررسی گردد و در یکی از دوره‌های  VCV و یا Top Notch  قرار بگیرید. جدول ذیل مهارت‌هایی که آزمون می‌گردند را نشان می‌دهد:

سطح بندی
لازم به ذکر است که تعیین سطح در آموزشگاه زبان پویا  به صورت online  رایگان می باشد، اما هزینه تعیین سطح حضوری 50 هزارتومان می‌باشد.

تعیین سطح