نقش یادگیرنده: هر کاربر در سیستم یادگیرنده است، به این معنی است که همه می توانند در هر دوره ثبت نام کنند.

Username: learner
Password: learner

نقش مربی: این کاربران می توانند دوره ای با درس و امتحان با پشتیبانی از ویرایشگر پیشرفته عالی ایجاد کنند، آن را امتحان کنید.
Username: instructor
Password: instructor