سطح 1 المانی

 

سطح 2

 

سطح3

 

 

سطح4

 

 

در آموزشگاه زبان پویا آزمون ماک آلمانی رایگان برگزار میگردد.