به زودی شروع همکاری آموزشگاه زبان پویا با :

شهرداری کرج 

بیمارستان چشم پزشکی نور (جهانشهر)

شرکت مپنا