بنر

فارغ التحصیلان در آموزشگاه پویا

سال 1400

 • محمد پاشی نامه 
 • پرهام فیضی
 • رزا بویر
 • زهرا حاتمی

سال 1399

 • فاطمه دریس
 • کمال فرامرزی
 • میلاد شهلا
 • سجاد خراسانی
 • مهسا پناه به حق

سال 1398

 • محمد جمشیدی
 • امیرحسین خدابخشی
 • امیر محسن جعفری
 • علی نیک زارع
 • ماهان ادریسی
 • محمد کارمزدی
 • مهدی کارگر
 • یاسین خادمی

چند نمونه از مدارک

دیپلم 4
دیپلم 3
دیپلم 2
دیپلم 1